Mielec, dnia 09.09.2022

 

Ogłosznie wyników zapytania z dnia 05.08.2022 "Usługa wykonywania druku strukturalnego 3D w oparciu o wielowarstwowy druk UV, technologia druku kropek kwantowych w zastosowaniu do druków reklamowych i security" Pobierz TU (do pobrania - plik PDF)

 


 

Mielec, dnia 05.08.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PLOTERA UV DO DRUKU STRUKTURALNEGO

 

Firma "KOLOR-PRINT" s. c. Grażyna, Marek Olszowscy realizując niniejsze postępowanie nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zadanie pt. Zakup i uruchomienie plotera UV jest przewidziane do realizacji w ramach projektu

„Usługa wykonywania druku strukturalnego 3D w oparciu o wielowarstwowy druk UV, technologia druku kropek kwantowych w zastosowaniu do druków reklamowych i security” nr projektu RPPK.01.04.01-18-0077/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna).

Załączniki:

Zapytanie ofertowa na dostawę plotera UV Pobierz TU (do pobrania - plik PDF)
Zał nr 1 Formularz ofertowy na ploter UV Pobierz TU (do pobrania - plik PDF)


 

Mielec, dnia 09.03.2021

 

Ogłoszenie wyników zapytania z dnia 19.02.2021 na: "Oferta na budowe budynku produkcyjnno-usługowego". Pobierz TU

 


 

Mielec, dnia 19.02.2021


ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO

"KOLOR-PRINT" s.c. Grażyna, Marek Olszowscy, realizując niniejsze postępowanie nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zadanie pt."Budowa budynku produkcyjno-usługowego" jest przewidziane do realizacji w ramach projektu

"Usługa wykonywania druku strukturalnego 3D w oparciu o wielowarstwowy druk UV, technologia druku kropek kwantowych w zastosowaniu do druków reklamowych i security" nr RPPK.01.04.01-18-0077/20

Dla projektów w ramach działania: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,Typ: 1 Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna).

Załączniki:

UWAGA Załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 znajdują się w pliku „Zapytanie ofertowe na budowę.pdf”
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień – załącznik 4
5. Przedmiar robót - załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego, Pobierz TU
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) - załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego, Pobierz TU
7. Projekt Budowlany - załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego, Pobierz TU
8. Tabela równoważności – załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego, Pobierz TU
9. Zapytanie ofertowe na budowę.pdf Pobierz TU
10. Zapytanie ofertowe na budowę.doc Pobierz TU


 

Mielec, dnia 09.09.2009


Ogłoszenie

Firma Kolor Print s.c. Grażyna, Marek Olszowscy ogłasza, że w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie Dotacje Inwestycyjne Schemat B w ramach projektu: "Wdrożenie innowacyjnego technologii poprzez zakup płaskiego plotera drukującego UV dla Kolor Print w Mielcu", ma zamiar dokonać zakupu płaskiego plotera drukującego w technologii UV.


 

 

Mielec, dnia 01.12.2009


Ogłoszenie

Firma Kolor Print s.c. Grażyna, Marek Olszowscy informuje, że dokonała zakupu płaskiego plotera drukującego w technologii UV OCE Arizona 250 GT w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie Dotacje Inwestycyjne Schemat B w ramach projektu: "Wdrożenie innowacyjnego technologii poprzez zakup płaskiego plotera drukującego UV dla Kolor Print w Mielcu".

 

 

Mielec, dnia 01.04.2014


Ogłoszenie, zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu WND-RPPK 01.01.00-18-137/13 "Zakup innowacyjnego rozwiązania technologicznego poprzez firmę Kolor Print" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę następującej maszyny:

1. Wykrawaki młoteczkowej CNC wraz z oprogramowaniem
Parametry techniczne urządzenia, w szczególności:
Minimalne wymiary strefy roboczej od 2500mm x 1250mm w 1 lub 2 repozycjach
Maksymalna grubość blachy - do 6mm
Minimalna grubość blachy 0,5mm
Maksymalna siła wykrawania - do 165kN
Maksymalna sekwencja uderzeń: wykrawanie - do 600/min, znakowanie - do 1300/min
2. Oprogramowanie sterujące instalowane na typowym komputerze klasy PC,
Kontrola użytkownika oparta na standarowym komputerze PC z systemem Windows
3. Możliwość zainstalowania narzędzi pojedynczych jak i multitool z obrotem narzędzi (lub części narzędzi) 360 stopni

Złożona oferta powinna być kompleksowa to znaczy zawierać odpowiedź ofertową na pozycje z powyższego zapytania wraz z możliwością dokupienia opcji w terminie późniejszym oraz:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązyjący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty )netto oraz brutto),
- termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancj, serwis, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, szkolenie itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posaidać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera.

Kryterium wyboru będzie najniższa cena i kompletność oferty.

Termin składania oferty 15 04 2014r.

Oferta w PLN lub w PLN i EURO


Made by Kolor Print. All rights reserved.